闼怎么读 闼怎么读音读

闼怎么读 闼怎么读音读
入声字注音版1r yu ch r ,hi bi b l 。日 月 出 入 ,黑 白 碧 绿 。yu d xu x ,d y sh y 。阅 读 学 习 ,得 益 数 亿 。sh x b m ,y p ti x 。熟 悉 笔 墨 ,玉 璞 铁 锡 。zh j y p ,l du j j 。逐 级 压 迫 ,掠 夺 ...
闼怎么读 闼怎么读音读

入声字注音版

1

rì yuè chū rù ,hēi bái bì lǜ 。

日 月 出 入 ,黑 白 碧 绿 。

yuè dú xué xí ,dé yì shù yì 。

阅 读 学 习 ,得 益 数 亿 。

shú xī bǐ mò ,yù pú tiě xī 。

熟 悉 笔 墨 ,玉 璞 铁 锡 。

zhú jí yā pò ,lüè duó jī jí 。

逐 级 压 迫 ,掠 夺 积 极 。

2

jié shù bō xuē ,fú lù dé yù 。

结 束 剥 削 ,福 禄 德 育 。

bǎi báo dí fā ,lì guó cè lüè 。

百 雹 狄 发 ,立 国 策 略 。

tū wù xí jī ,jié lì zhuō biē 。

突 兀 袭 击 ,竭 力 捉 鳖 。

zuó chuò tū yuè ,shā fá jī liè 。

昨  辍 秃 钺 ,刹 伐 激 烈 。

3

kè fú jí qiè ,suǒ jué jué liè 。

克 服 急 切 ,索 爵 决 裂 。

cù dú zhú sú ,chì jiǎo shè liè 。

蹴 独 竺 俗 ,赤 脚 涉 猎 。

xī miè zhuó shuò ,běi zhé shī zé 。

熄 灭 灼 烁 ,北 辙 湿 泽 。

fù yù zhú dí ,sháo yào jú zhāi 。

馥 郁 竹 笛 , 芍 药 菊 摘 。

4

wū gé shí bì ,bó kè xù jí 。

屋 阁 石 壁 ,博 客 恤 吉 。

chuò yuē chá jué ,zhái shì shī qiè 。

 绰 约 察 觉 , 宅 室 失 窃 。

shǔ mù shǔ mù ,xiā shí lā jí 。

蜀 木 属 穆 ,瞎 拾 拉 汲 。

wù zhì tuō luò ,jiǎ yì kū qì 。

物 质 脱 落 ,甲 蜴 哭 泣 。

5

chī ròu hē zhōu ,xí yòu bǎi shū 。

吃 肉 喝 粥 ,席 囿 伯 叔 。

shā yā wù wò ,xī xuè zhuó sè 。

杀 鸭 勿 沃 ,吸 血 浊 色 。

zhuó è gē jiǎo ,guā cì bá shé 。

 啄 鳄割 角 ,刮 刺 拔 舌 。

rǔ gē shé yì ,hè duó què cè 。

辱 鸽 折 翼 ,鹤 踱 鹊 侧 。

6

zhí zé mì què ,mò bá báo ruò 。

职 责 汨 确 ,莫 跋 薄 若 。

gǔ gé jié shí ,huá xuě zuò yuè 。

骨 骼 洁 实 ,滑 雪 作 乐 。

xī yù jié jié ,kè kù kǎ tè 。

息 欲 节 杰 ,刻 酷 卡 特 。

dí tuī bèi nì ,fù zú zhuō pò 。

敌 忒 悖 逆 ,缚 足 捉 魄 。

7

zhí jiē fá méi ,jié fá fǎ lǜ 。

直 接 罚 没 ,劫 乏 法 律 。

mù lù cè jí ,bù kuò huà yè 。

目 录 册 籍 ,不 括 画 叶 。

fú fù sù rù ,yān yē jì mò 。

伏 腹 宿 褥 ,咽 噎 寂 寞 。

tū wù pū lù ,bié tà mò mò 。

秃 鹜 扑 鹿 ,别 踏 貉 貊 。

8

jué mì tǎ jì ,xiè mì bì jī 。

绝 密 塔 迹 ,泄 蜜 必 缉 。

wò chuò jié jué ,xiè xiá liè è 。

龌 龊 孑 孓 ,亵 狎 劣 恶。

jiè zéi tī dí ,zhuó yuè jué zé 。

借 贼 剔 嫡 , 卓 越 抉 择 。

shì hé jiē mù ,gé shì huó pō 。

适 合 揭 幕 ,格 式 活 泼 。

9

zhà tǎ lā tà ,jié lù gé dié 。

蚱 獭 邋 遢 ,羯 戮 蛤 蝶 。

mào mō pǐ jiē ,bó bó pāi liè 。

冒 摸 匹 疖 ,帛 箔 拍 列 。

yī tuǒ bā chǐ ,chù huá gē bo 。

一 庹 捌 尺 ,触 划 胳 膊 。

mò mò pú fú ,bì xiē fú bó 。

默 殁 仆 匐 ,闭 歇 拂 脖 。

10

chè cā chè chā ,shè shā shè wò 。

彻 擦 澈 插 ,设 铩 射 渥 。

chè cè qī zhá 。cuò sā cuò shà 。

撤 测 沏 铡 。厝 撒 错 煞 。

qī qiè xī qiè ,shù fú shù fú 。

漆 妾 膝 箧 ,述 茯 术 菔 。

qià tiē qià tiē ,zhá shì zhā shì 。

恰 帖 洽 贴 ,札 轼 扎 拭 。

11

bì bā bì bó ,pì bào pǐ pù 。

荜 叭 筚 钹 ,僻 爆 癖 曝 。

pī pī bó bó ,bì bì bǎi bó 。

批 劈 渤 勃 ,毕 滗 柏 泊 。

lì bō bì bó ,bò bú bì bó 。

篥 饽 苾 鹁 ,擘 醭 璧 驳 。

bò bì bó bào ,biē piē bì bǎi 。

檗 襞 孛 暴 ,憋 瞥 弼 佰 。

12

mǒ mài mò mài ,mò fú mò bó 。

抹 脉 秣 麦 ,末 弗 茉 茀 。

mù mù fú fèi ,mò mó fó fú 。

牧 沐 怫 沸 ,漠 膜 佛 绋 。

fā fú yī fú ,fá fù fá fù 。

发 蝠 壹 辐 ,筏 覆 阀 蝮 。

pì pī pú pǔ ,mì mì fú fù 。

辟 霹 濮 蹼 ,幂 觅 幅 副 。

13

dá fù dā bì ,dā dá dā fú 。

答 复 搭 愎 ,嗒 剳 褡 袱 。

zhǎ bà bī bào ,bì bō bié bó 。

眨 霸 逼 暴 ,跸 钵 蹩 舶 。

pò pò piě pà ,piáo pì bǔ bó 。

珀 粕 撇 帕 , 朴 甓 卜 礴 。

mò mì fá mò ,mù miè mù miǎo 。

陌 泌 垡 蓦 ,睦 蔑 苜 邈 。

14

dú dié dū dié ,dú dié dú dié 。

牍 牒 督 谍 ,犊 蹀 渎 碟 。

dié dié dú dú ,dǔ dú dié dié 。

喋 堞 椟 黩 ,笃 毒 鲽 叠 。

dí dí tà dá ,dī dí dá dá 。

涤 籴 挞 妲 ,滴 镝 鞑 靼 。

de dì diē dié ,dí dí yì duō 。

的 菂 跌 耋 ,迪 狄 轶 剟 。

15

tuō tà tuò tā ,tuò tuó tà tà 。

托 搨 拓 塌 ,箨 橐 榻 蹋 。

tì tà tī wò ,qī yùn qī tū 。

惕 沓 踢 幄 ,七 熨 柒 凸 。

nuò niè nì niè ,xì ní shè niè 。

搦 聂 溺 蹑 ,阋 霓 慑 镊 。

ní niē nì niè ,nì tè niè niè 。

尼 捏 昵 涅 ,匿 慝 嗫 颞 。

16

lì lù lì lù ,lì lì lù lù 。

历 陆 枥 麓 ,沥 雳 渌 漉 。

lè lù lèi lù ,lè lì lù lù 。

仂 逯 肋 碌 ,勒 郦 鹿 辘 。

lǜ shuò yù lì ,lì lì lì lì 。

率 铄 聿 砾 ,栗 溧 栎 轹 。

lì là lì là ,liè liè là liè 。

粒 腊 笠 蜡 ,烈 冽 辣 鬣 。

17

nà nè nà nà ,lào luò luò luò 。

呐 讷 纳 衲 ,烙 络 珞 洛 。

niàn nuò lào luò ,niè niè niè niè 。

 廿 诺 酪 骆 ,陧 臬 孽 蘖 。

nà è niǎn ní ,liù lǚ luò liè 。

捺 遏 捻 霓 ,六 捋 雒 捩 。

duō duō duó dù ,tiè zhí tì tā 。

裰 掇 铎 度 ,餮 跖 逖 趿 。

2013-4-29评论

凡夫俗子欲成仙(10级) 楼主

18

jiá gā gè gē ,hú gě guō guā 。

戛 嘎 各 搁 ,鹘 葛 聒 鸹 。

kuò kē kè kē ,kè kē kē kē 。

阔 磕 溘 榼 ,嗑 搕 瞌 磕 。

kè gé gé gé ,guō guǒ guó guó 。

恪 隔 鬲 膈 ,郭 椁 虢 帼 。

yì gé kuò kuò ,gào gěi gǔ hé 。

弋 革 扩 廓 ,告 给 谷 涸 。

19

hé hè huō huò ,huò hè huò huò 。

曷 褐 豁 蠖 ,镬 壑 霍 藿 。

hū hù wù hū ,hé huò huò huò 。

忽 笏 芴 唿 ,盒 或 获 惑 。

bó hǎo hè è ,hé hé hé hé 。

亳 郝 赫 噩,核 劾 盍 阖 。

gù gù hú hú ,hú hú huá hū 。

梏 牿 鹄 槲 ,縠 觳 猾 惚 。

20

kū jué jué jué ,juě quē jué jué 。

堀 崛 厥 掘 ,蹶 阙 厥 蕨 。

juē jué jué jué ,jū jū jū jú 。

撅 獗 橛 鳜 ,掬 鞠 踘 跼 。

sù jì jí jié ,jié xiá jiē jú 。

谡 稷 佶 劼 ,诘 黠 秸 桔 。

jié jié xié xié ,jí jí jí zhì 。

拮 颉 撷 缬 ,疾 嫉 蒺 栉 。

21

jí jī jí jī ,jí yī jí jí 。

岌 芨 笈 圾 ,楫 揖 辑 戢 。

jǐ jí jí jí ,jí jí jī jì 。

脊 瘠 嵴 蹐 ,即 及 唧 鲫 。

jiā jiá xiā jiǎ ,jiā jiá jiá jiù 。

浃 荚 呷 钾 ,夹 铗 颊 臼 。

jí jí jí jī ,jú jué jié jié 。

亟 殛 棘 激 ,橘 谲 絜 桀 。

22

xù xù xù xiá ,xí xī tuò xuè 。

续 旭 勖 辖 ,媳 蟋 柝 谑 。

xiè xuē xù xué ,xiè xiē è qì 。

屑 薛 洫 穴 ,绁 楔 扼契 。

xī xī xī xī ,xì xià xī xì 。

昔 夕 惜 汐 ,隙 吓 穸 舄 。

xī xī xī tì ,xī xī xí xí 。

析 蜥 皙 裼 ,晰 淅 檄 觋 。

23

fú fú fú fú ,dào dú hú dí 。

绂 黻 韨 祓 ,纛 髑 斛 觌 。

bào fú diào tà ,dá luò bì là 。

瀑 艴 吊 闼 ,怛 荦 觱 瘌 。

kù kū kū nì ,ké kě guā kā 。

喾 矻 窟 嶷 ,壳 渴 栝 喀 。

hé gū jué jiào ,jié jié jú jū 。

翮 毂 桷 较 ,讦 碣 局 锔 。

24

jiáo jué jué jué ,jué jué jué jué 。

嚼 矍 攫 躩 ,镢 诀 玦 觖 。

jiǎo jù jié jí ,jǐ jī zhì jī 。

 缴 醵 截 鹡 ,戟 屐 炙 墼 。

jié jié jié jué ,què què què què 。

捷 婕 睫 鴂 ,却 榷 悫 搉 。

qù hé qū juè ,qǐ qì qì yì 。

趣 纥 屈 倔 ,乞 讫 迄 屹 。

25

zhù zú cù zuó ,zhì zhì zhì zhì 。

祝 卒 猝 捽 ,踬 锧 紩 窒 。

zhí dié zhì zhì ,zhí zhí zhí zhī 。

侄 垤 蛭 郅 ,值 殖 植 稙 。

zhì zhí zhì zhī ,zhuō zhuō zhuó zhuó 。

桎 侄 铚 织 , 桌 倬 啄 琢 。

zhuó zhuó é zhuó ,bō zhuó zhú zhú 。

 擢 濯 额 斲 ,趵 镯 烛 躅 。

26

zhòu zhóu zhú zhóu ,zhe jué zhù chú 。

咒 轴 舳 妯 ,着 噱 著 躇 。

cuō zhóu zú zú ,zá zā zhá zá 。

撮 碡 族 镞 ,杂 匝 轧 砸 。

zuó cù zhà zuò ,zǎ zé zé zhuó 。

昨 酢 柞 怍 ,咋 舴 迮 斫 。

zhé zhè chè qiè ,zé zé zé zhái 。

哲 浙 掣 挈 ,啧 箦 帻 翟 。

27

zhī wā zhuì zhuó ,qì zhé yì zhí 。

只 挖 缀 酌 ,碛 谪 怿 摭 。

zhǎi zé zè zè ,zhì zhí shì zhé 。

 窄 则 仄 昃 ,掷 踯 螫 磔 。

è zhě zhé zhé ,zhī zhí zhí zhé 。

轭褶 摺 辄 ,汁 执 絷 蛰 。

chuò chuò chuò ō ,zhuó chù chù duō 。

 啜 辍 惙 喔, 茁 绌 黜 咄 。

28

shuò shuò shuò sù ,xu zhǔ zhǔ shú 。

朔 槊 蒴 粟 ,蓿 嘱 瞩 赎 。

sù xù sù sù ,shú shú suō sù 。

肃 蓄 夙 速 ,孰 塾 缩 鹔 。

shuò shì shān jù ,shuō shuā sháo shuò 。

 硕 释 栅 剧 , 说 刷 勺 妁 。

záo yì chāo niè ,chì qū chāi chè 。

凿 薏 焯 啮 ,叱 诎 拆 坼 。

29

jí jì xiē xiē ,què qiè qióng qiè 。

集 绩 蝎 蝎 ,雀 怯 跫 锲 。

quē què qiāo qī ,qù qiā qì qiè 。

缺 阕 橇 戚 ,阒 掐 葺 惬 。

xiá xiá xiá xiá ,xié xié xiè xiè 。

匣 狭 峡 侠 ,胁 协 燮 躞 。

xí xié jiā xī ,zā yì xī zhé 。

隰 勰 挟 歙 ,咂 臆 翕 詟 。

30

cù chù chù chù ,cù dí cù cù 。

促 亍 畜 搐 ,蹙 踧 簇 蔟 。

chì tì cè chì ,zhuō zhì chù sù 。

斥 倜 恻 饬 , 拙 秩 矗 觫 。

shū shū shū sù ,shuài sǒu shī sè 。

淑 倏 菽 簌 , 帅 嗾 虱 瑟 。

shú chù shuài shà ,sè sè sāi sè 。

秫 怵 蟀 霎 ,啬 穑 塞 涩 。

31

shí shí shí shì ,shì chì zhì sǎ 。

食 蚀 识 栻 ,饰 敕 陟 靸 。

yī yì yǐ yì ,yì yì yì yì 。

一 佾 乙 忆 ,抑 镒 逸 溢 。

shí shí sà sà ,rù rù ruò ruò 。

十 什 卅 飒 ,溽 缛 弱 蒻 。

sà ruò rè ruò ,shè yuè wò yù 。

萨 箬 热 爇 ,摄 岳 握 钰 。

32

yì mì yì zhì ,yù yù yù yù 。

佚 谧 轶 帙 ,浴 峪 狱 鹆 。

yuē yuè yuè yuè ,yuè è yè yà 。

曰 刖 樾 粤 ,钺 阏谒 揠 。

yì yǎ yù yù ,yù yù yù yòu 。

易 哑 鹬 鬻 ,昱 煜 毓 柚 。

yì yì yì yì ,nüè nüè jié yuè 。

疫 亦 弈 奕 ,虐 疟 碣 悦 。

33

yì yì yì yì ,yè yè wù yè 。

驿 译 绎 峄 ,液 腋 杌 掖 。

yā yuè yuè yuè ,yù yè yàn yǎn 。

押 钥 龠 瀹 ,蜮 靥 厌 魇 。

yè zhuài dié yì ,yì yì yì yì 。

页 拽 迭 鹢 ,邑 挹 悒 浥 。

yì yì yì yì ,yè yè yè yè 。

役 翌 熠 翊 ,业 邺 烨 晔 。

34

xū wù wèi wèi ,wà yù wò yà 。

戌 芴 尉 蔚 ,袜 域 斡 穵 。

è è è è ,è è è è 。

萼谔鄂愕,锷颚垩厄

《入声字诗》集

熟悉哲学-雪豹《入声诗》

入声字诗难入律,全是仄声无平的。

韵字也在仄声里,岁月老师好主意。

熟悉哲学-雪豹《五言古绝》

白日玉璞落,沥沥血色忽。

啬饰织幕黑,直立急摘月。

《七言古绝》

失血白日玉璞落,沥沥赤色杀伐突。

啬饰竹席织幕黑,孤独直立急摘月。

木得药吃-岁月《七言古绝》

一幅竹月入四壁,百叠阔瀑出石阁。

白发摘得狭仄句,秃笔学舌复独酌。

六月木屋-兰芷《七言古绝》

拾级月色滑宿烛,七夕木屋读帛幅。

撷菊画隙拔节柏,一角白石出绿竹。

萼阁墨菊-凌雪《七古 雪》

玉屑洁白落落达,竹屋月色逸骨发。

一曲瑟乐北阁末,数万墨客蜜若洽。

矍铄麦霸-绿珠《七绝 自题》

矍铄麦霸不识乐,击节七拍竹落雪。

学习格律袭墨客,寂寞玉蝶画烛噎。

熟悉哲学-雪豹《七言古风》

一十六七八百亿,黑白碧绿赤数色。

铁石木竹日月雪,宅室屋壁阁瘠阙。

发角额目舌脖脊,血肉骨骼穴肋膝。

鸭足蟋甲蝎脚腹,桔橘栗棘麦柏菊。

荻核稷穑苜宿叶,鲫鳖鹿虱鸽雀蝶。

你有兴趣的话,也编几首入声字诗玩玩。

《五言古风》

出入别得瑟,恶毒罚活剥。

叔伯学阅读,肉食束陌客。

赤脚逐鹤雀,夹克缺黑白。

玉足索铁袜,石穴刻笔墨。

独酌缺十斛,宅室画绿竹。

寂寞学格律,发掘结哲学。

亵狎最恶劣,垃圾最龌龊。

昨日不射猎,蓝蝶入碧落。

别国育蜜橘,虢国育芍药。

秘密得籍册,竭力不失窃。

策略出业绩,嫡侄别割脉。

活泼不错落,叭哒接嘿嘿。

越狱别涉猎,雳霹别触摸。

节俭不食肉,隔壁屋吃粥。

粟粒值得获,鸽鹊逐菊陌。

赤脚压竹席,拾取决得失。

屈辱直哭泣,揭发别失落。

本文来自脚轮生活投稿,不代表美啦学习笔记立场,如若转载,请注明出处:https://www.meila8.com/2/443.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
() 0
上一篇 11-26
下一篇 11-27

相关推荐

 • 闼怎么读 闼怎么读音读

  闼怎么读 闼怎么读音读
  入声字注音版1r yu ch r ,hi bi b l 。日 月 出 入 ,黑 白 碧 绿 。yu d xu x ,d y sh y 。阅 读 学 习 ,得 益 数 亿 。sh x b m ,y p ti x 。熟 悉 笔 墨 ,玉 璞 铁 锡 。zh j y p ,l du j j 。逐 级 压 迫 ,掠 夺 

  2022-11-27 00:00:01
  2569 0

评论列表

联系我们

123456

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信